803 نفر دیگر در آذربایجان ویروس کرونا تشخیص داده شد و 30 نفر فوت کردند

[ad_1]

ویروس کرونا ویروس در آذربایجان در آخرین روز 803 ثبت عفونت جدید ، 2 918 مردم تحت درمان و ترمیم قرار گرفته اند.

این را گزارش ستاد عملیاتی به کابینه وزیران اعلام کرد.

روز آخر 30 مردم در اثر COVID-19 مردند.

تا کنون در کل کشور 220 265 مشخص شده است که فردی به ویروس کرونا آلوده شده است 843 194 مردم تحت درمان و درمان قرار گرفته اند ، 2 733 مردم در حال مرگ بودند. اکنون 22 689 بیماران فعال هستند

به دلیل کشف عفونت های جدید در آخرین روز 6 200، اما در حال حاضر به طور کلی 2 210 426 آزمایش انجام شد[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید