یک شرکت جدید با سرمایه ثبت شده 300000 منات در باکو تاسیس شده استخدمات مالیاتی دولت در وزارت اقتصاد TT Technologies LLC را ثبت کرده است.

آدرس حقوقی شرکت جدید 86 Alibey حسین حسین زاده ، منطقه نسیمی ، باکو ، آپارتمان 5 باکو ، سرمایه مجاز 300000 منات و نماینده قانونی آن است اولکر انور گیزی بهبودووااستدیدگاهتان را بنویسید