یک زندانی و یک نظامی دیگر به آذربایجان بازگردانده شدند“در 28 دسامبر ، یک غیرنظامی و یک نظامی به آذربایجان بازگردانده شدند.”

این در یک کنفرانس مطبوعاتی در مرکز تجزیه و تحلیل روابط بین الملل توسط رئیس کارگروه کمیسیون دولتی زندانیان و شهروندان مفقود و محروم اعلام شد. اسماعیل آخوندوف او گفت.

https://www.youtube.com/watch؟v=lGL56yzC584دیدگاهتان را بنویسید