چک برگشتی افزایش یافته است
آخرین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی از جریان چک ها نشان می دهد که در ماه مه سال جاری حدود 7.5 میلیون فقره چک به ارزش حدود 194 هزار و 300 میلیارد تن رد و بدل شده است که از نظر تعداد و اندازه به ترتیب 7.6 و 7 ، 6 است. 31.3٪ افزایش یافته است

دیدگاهتان را بنویسید