نرخ موثر ارز منات آذربایجان کاهش یافته استدر دسامبر سال 2020 ، نرخ ارز اسمی موثر منات آذربایجان در برابر ارزهای خارجی 6/75 واحد بود.

طبق اطلاعات بانک مرکزی آذربایجان ، این نسبت به ماه نوامبر 2 واحد و نسبت به دسامبر 2019 2.2 واحد کاهش دارد.

ماه گذشته ، نرخ واقعی ارز واقعی مانا 100.4 واحد بود. این نسبت به ماه گذشته 2.4 و کمتر از سال گذشته 1.4 واحد است.دیدگاهتان را بنویسید