سیهون بایراموف با دبیرکل سازمان امنیت و همکاری اروپا در اتریش دیدار خواهد کردوزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان سیهون بایراموف در یک سفر کاری عازم اتریش شد.

این بیانیه از سوی سرویس مطبوعاتی وزارت امور خارجه اعلام شد.

در جریان این سفر ، بایراموف با دبیرکل سازمان امنیت و همکاری در اروپا (OSCE) دیدار خواهد کرد ، در یک نشست ویژه شورای دائمی سازمان امنیت و همکاری اروپا و همچنین مقامات ارشد اتریشی ، روسای اتاق های فکر برجسته و سایر کشورها سخنرانی خواهد کرد. سازمان های بین المللی سازمان ها در وین.دیدگاهتان را بنویسید