رئیس دولت اجرایی شهرستان اسماعیلی استعفا دادرئیس بخش تأمین اطلاعات و تجزیه و تحلیل قدرت اجرایی ناحیه اسماعیلی آزر بدالوف استعفا داد.

گفته می شود وی در تاریخ 11 ژانویه اخراج شد.

هنوز هیچ قرار ملاقات برای این سمت وجود ندارد.دیدگاهتان را بنویسید