درآمد جمعیت در آذربایجان حدود 2٪ کاهش می یابددرآمد اسمی جمعیت آذربایجان در سال 2020 55 726.1 میلیون منات

طبق کمیته آمار دولتی ، این نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1.8 درصد کمتر است.

سال گذشته ، درآمد اسمی سرانه کشور 2.5٪ کاهش یافت 5 587.6 منات افتاد.دیدگاهتان را بنویسید