حجم برق تامین شده به نخجوان ماه گذشته اعلام شد

[ad_1]

اطلاعات مربوط به میزان برق تحویل شده به جمهوری خودمختار نخجوان در دسامبر سال جاری ، وجوه حاصل از فروش برق و میزان پرداخت منتشر شد.

طبق این گزارش در دسامبر ، با در نظر گرفتن خسارات فنی 30 میلیون 155 هزینه های هر هزار کیلو ولت در ساعت برق 2 میلیون 530.1 در کل هزاران مانا 2 میلیون 527.5 حداقل منات جمع آوری شده است ، که این قیمت انرژی مصرفی است 99.9 ٪

هزینه کل برق ماه گذشته تأمین شده است 2 میلیون 530 ،1 هزاران منات و بنابراین ، میزان وجوه دریافتی 2 میلیون 527.5 هزار منات درصد پرداختی برای استفاده از برق در جمهوری خودمختار 99.9 بود.

بنابراین ، مقدار کل برق تأمین شده به نخجوان 3 میلیون 770 هزاران کیلووات در ساعت ، کل هزینه برق تأمین شده 279 هزاران منات ، به میزان وجوه دریافتی 279 هزاران منات

حجم کل برق تأمین شده در ولسوالی شاهبوز 376 هزاران کیلووات در ساعت ، کل هزینه برق تأمین شده 27.1 هزاران منات و میزان وجوه ورودی 27.1 هزار منات

حجم کل برق تأمین شده در منطقه جلفا 707 هزاران کیلووات در ساعت ، کل هزینه برق تأمین شده 51.1 هزاران منات و میزان وجوه دریافتی 51.1 هزاران منات

حجم کل برق تأمین شده در منطقه اردوباد 848 هزاران کیلووات در ساعت ، کل هزینه برق تأمین شده 60.3 هزاران منات ، به میزان وجوه دریافتی 60.3 هزاران منات

حجم کل برق تأمین شده در ولسوالی شار 2 میلیون 340 هزاران کیلووات در ساعت ، کل هزینه برق تأمین شده 165.2 هزاران منات ، به میزان وجوه دریافتی 165.2 هزار منات

کل برق تحویلی ماه گذشته به صدارک 69 هزار کیلووات در ساعت کل هزینه برق تأمین شده در این منطقه 5.1 هزاران منات ، به میزان وجوه دریافتی 5.1 هزاران منات

حجم کل برق تأمین شده در منطقه کنگرلی 593 هزار کیلووات در ساعت کل هزینه برق تأمین شده در منطقه در ماه گذشته 42.7 هزاران منات ، مقدار بودجه دریافتی 42.7 هزاران منات

حجم کل برق تحویل داده شده در منطقه بابک در ماه دسامبر 1 میلیون 617 هزاران کیلووات ساعت کل هزینه برق تأمین شده به بابک 114.4 هزاران منات ، مقدار بودجه دریافتی 114.4 هزاران منات ماه گذشته ، مجموعه ای برای استفاده از برق در تمام مناطق 100 ٪

کل مقدار برق تأمین شده به بنگاه ها و سازمان های جمهوری خودمختار در آخرین ماه سال جاری 19 میلیون 835 هزاران کیلووات ساعت کل هزینه برق تأمین شده به سازمانهای بودجه 1 میلیون 785.2 هزاران منات ، مقدار بودجه دریافتی 1 میلیون 782.6 هزاران منات مجموعه ای از شرکت ها و سازمان ها برای استفاده از برق 99.9 ٪



[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید