تمیز شهر یک ظرف زباله به ارزش 5 میلیون منات خریداری می کندOJSC “تمیز شهار” ، متعلق به وزارت اقتصاد 1100 مناقصه آزاد برای خرید ظروف زباله 1 لیتری را خلاصه کنید.

طبق پورتال واحد خریدهای عمومی ، برنده مناقصه Agro Trade Com LLC است.

به شرکت برنده 4،814،400 منات پرداخت می شود.دیدگاهتان را بنویسید