تصاویر از روستای کاگلیبار از روستای باگلیپیا
وزارت دفاع فیلم هایی را از روستای باگلیپیا در منطقه کالباجار منتشر کرد.

دیدگاهتان را بنویسید