بازگشت به مناطق آزاد شده چه زمانی آغاز می شود؟“روند بازده بزرگ از نظر بازسازی و تأمین مالی زمان بر است. اول از همه باید میزان خسارت وارده به این مناطق مشخص شود.

این را نایب رئیس کمیته دولتی پناهندگان و آوارگان داخلی اعلام کرد فواد حسین وی در مصاحبه ای با تلویزیون ینی گفت.

وی با بیان اینکه فرایند بعدی تأمین امنیت در مناطق آزاد شده است ، خاطرنشان کرد: “سپس باید سازمان آب و برق و همچنین ساخت خانه ها انجام شود. بنابراین ، فقط در این صورت است که می توانیم در مورد بازگشت بزرگ چیزی بگوییم. “دیدگاهتان را بنویسید