آپارتمان ها و وسایل قهرمانان جنگ بزرگ میهنی آثار تاریخی به حساب می آینددر جلسه عمومی امروز مجلس شورای ملی ، پیش نویس اصلاحات قانون “حفاظت از بناهای تاریخی و فرهنگی” در قرائت سوم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش ، بناها ، آپارتمان ها ، بناها ، اسناد و اشیا related مربوط به زندگی قهرمانان جنگ بزرگ میهنی جمهوری آذربایجان نیز بناهای تاریخی محسوب می شوند.

پس از بحث ها ، پیش نویس اصلاحیه به رأی گذاشته شد و در قرائت سوم تصویب شد.دیدگاهتان را بنویسید